/ Čo je štýl liberálneho vodcu? Autoritárske, demokratické a liberálne štýly vedenia

Čo je štýl liberálneho vodcu? Autoritárske, demokratické a liberálne štýly vedenia

Príručka je špeciálnym prípadom riadenia,súbor procesov vzťahov medzi nadriadenými a podriadenými, učiteľom a študentom. Hlavnou úlohou je povzbudiť zamestnancov (deti), aby aktívne konali, ovplyvňovali kolektívne a individuálne vedomie. Účinnosť tohto procesu spravidla závisí od štýlu vedenia. Musí sa tiež brať do úvahy, že každá osoba má prirodzenú náklonnosť alebo rozvinuté zručnosti komunikácie s ľuďmi. Toto kritérium výrazne ovplyvňuje vytvorenie štýlu riadenia. Pozrime sa na túto otázku podrobnejšie.

Koncepcia štýlu riadenia

Štýl riadenia je charakteristika správania akomunikačného manažéra vo vzťahu k podriadeným. Vedúci, ktorý ho správne používa, bude schopný ovplyvniť pracovníkov a urobiť im to, čo je v súčasnosti potrebné. V modernej vede sa vybralo niekoľko konceptov, ktoré skúmajú základy formovania a uplatňovania manažérskych štýlov. Ich fungovanie je ovplyvnené špecifickými podmienkami a okolnosťami, ktoré budeme uvažovať nižšie. Tradične sú vymenované autoritárske, demokratické a liberálne štýly vedenia.

liberálny štýl vedenia

Avšak, ako ukazuje prax, zriedka fungujú v čistej forme, pretože veľké množstvo faktorov (vonkajšie i vnútorné) ovplyvňuje ľudské správanie.

Vlastnosti prejavov a foriem riadenia zmiešavacích štýlov

Po prvé, manažér pracuje s podriadenými,rôzne na vzdelávacej a kultúrnej úrovni, výhľad, osobné a emocionálne vyhliadky. Poznamenávame jednu z najznámejších zákonitostí. Čím nižšia kvalifikácia a úroveň kultúry môže byť zaznamenaná v zamestnancovi, tým ľahšie bude vnímaný autoritársky štýl vedenia. Naopak, demokratická povaha, podriadená, emocionálna a otvorená v správaní, nebude pracovať s vodcom, ktorý uprednostňuje tvrdý manažérsky štýl a nespochybniteľnú poslušnosť.

Po druhé, štýl riadenia je ovplyvňovaný špecifickýmexistujúce podmienky, stupeň zrelosti kolektívu a jeho súdržnosť. Takže v kritickej situácii často demokratický manažér bude musieť uplatňovať prísne metódy riadenia zamestnancov. Zároveň v kľudnom prostredí dokáže vytiahnuť všetko na brzdy pomocou liberálneho štýlu vedenia.

liberálny štýl vedenia sa vyznačuje

Po tretie, dostupnosť praktických skúseností akultúrna úroveň manažéra je často rozhodujúca pri výbere hlavných oblastí riadenia. Autoritársky vodca sa často môže správať priateľsky a otvorene. Naopak, demokratický z dôvodu nedostatočného vzdelania alebo neschopnosti správneho správania sa v tíme je schopný nerešpektovať svojich podriadených. Veľmi často nerozhodnými manažérmi preukazujú vo svojom správaní pasivitu a príklady liberálneho štýlu vedenia. Konajúc tak, zbavujú sa zodpovednosti za výsledok činností spoločnosti.

Autoritatívny (smerný) štýl vedenia v organizácii

Charakteristické vlastnosti pre toto sú nasledujúce:

 • vysoká centralizácia vedenia;
 • manažment jedného človeka pri rozhodovaní, výber cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie;
 • manažér je zodpovedný za výsledok činností spoločnosti, nedôveruje si svojim podriadeným a nepýta sa ich názoru alebo rady;
 • hlavná forma stimulov pre zamestnancov - pokyny a sankcie;
 • prísnu kontrolu nad činnosťou každého podriadeného;
 • neschopnosť a neochota zohľadniť záujmy zamestnancov;
 • v procese komunikácie sú prevládajúcou ostrosťou, neprijateľným tónom, netaktnosťou a často hrubosťou.

pre liberálny štýl vedenia je charakteristické

Jednoznačné výhody aplikácieŠtýl riadenia smernice sú: maximálna koncentrácia všetkých druhov zdrojov, prítomnosť poriadku a schopnosť predpovedať konečný výsledok, dokonca aj v ťažkej situácii. Avšak obmedzenie individuálnej iniciatívy a jednostranný pohyb príkazov plynúce zhora dole vedie k tomu, že s podriadenými nie je spätná väzba. Často to vedie k formovaniu pasívnych a nezaujatých výsledkov správania sa zamestnancov spoločnosti.

Demokratický (kolektívny) štýl vedenia v organizácii

Charakteristické vlastnosti pre toto sú nasledujúce:

 • snaha manažéra vyvíjať riešenia koordinované so zamestnancami a zástupcami;
 • rozdelenie zodpovednosti a právomoci medzi podriadených;
 • stimulácia iniciatívy zamestnancov;
 • pravidelné a včasné informácie tímu o všetkých dôležitých otázkach;
 • priateľská a zdvorilá komunikácia;
 • prítomnosť priaznivého psychického prostredia v tíme;
 • odmenou za zamestnancov je dosiahnutie pozitívneho výsledku zo strany spoločnosti.

príklady liberálneho štýlu vedenia

Vodca vždy počúva a používaakýkoľvek konštruktívny návrh, ktorý organizuje širokú výmenu informácií zahŕňajúci podriadených všetkým podnikom organizácie. Zodpovednosť za prijaté rozhodnutia však nebude posunutá na zamestnancov. Situácia, ktorú vytvoril vodca-demokrat, prispieva k tomu, že autoritu manažéra podporuje jeho osobná autorita.

Liberálny štýl vedenia: klady a zápory

Tento druh sa vyznačuje rôznymi formami, ktorých výber závisí od mnohých faktorov. Najprv sa zamyslite nad svojimi zvláštnosťami. Liberálny štýl vedenia sa vyznačuje nasledujúcimi znakmi.

Po prvé, je to prítomnosť minimálnej účastimanažér v procese riadenia tímu. Podriadenci majú slobodu, ponechávajú sa na seba. Práca zamestnancov sa zriedka monitoruje. Táto charakteristika liberálneho štýlu vedenia ako oddelený od problémov spoločnosti často vedie k strate funkcií manažéra a neznalosti skutočného stavu vecí.

Po druhé, otázky a problémy sú riešené lenkolektívne a jeho názor je prijatý ako nepísaný zákon. S liberálnym vodcovským štýlom ho vodca zvyčajne nasleduje, rovnako ako zvyšok personálu.

Po tretie, komunikácia sa uskutočňuje s podriadenými len súkromne, manažér uplatňuje presvedčenie, presviedčanie a snaží sa nadviazať osobný kontakt.

Liberálny štýl vedenia nie je náhodou vybraná. Zvyčajne sa stáva optimálnym v určitých situáciách as niektorými vlastnosťami kolektívu. Označme niekoľko zmiešaných foriem.

Liberálne demokratické riadenie v organizácii

Liberálny demokratický štýl vedeniaznamená, že manažér úplne dôveruje svojim podriadeným. A na prvý pohľad sa zdá, že takýto stav môže viesť k nedostatočnému riadeniu spoločnosti.

charakteristické pre liberálny štýl vedenia

Taký zmiešaný štýl liberálneho vedeniacharakterizovaná skutočnosťou, že umelci majú väčšiu pravdepodobnosť, než šéf pochopiť všetky komplikovanosti profesionálnej činnosti. Zvyčajne je populárny v kreatívnych kolektoch, v ktorých zamestnanci potrebujú nezávislosť a sebavyjadrenie.

Autoritársko-liberálny štýl vedenia v organizácii

Charakterizovaná určitou dualitou, keďrozhodovanie manažmentu. Na jednej strane manažér dáva svojim zamestnancom maximálnu voľnosť pri riešení výrobných problémov. Zároveň však vyžaduje pozitívne výsledky bez toho, aby sa dostali do problémov a bez zodpovednosti.

liberálne prenikavý štýl vedenia

Tento liberálne prežívajúci štýl vedenia často vedie k vlastnému vôli a anarchistickému správaniu jeho poslancov vo vzťahu k zamestnancom.

Demokratický štýl riadenia v pedagogickej činnosti

Učiteľ, ktorý s ním komunikuještudentov, je zameraný na rozvoj študentov. Priťahuje každého študenta na spoločnú úlohu. Tento štýl je jedným z najúčinnejších spôsobov organizovania interakcií medzi študentmi a učiteľmi. Učiteľ sa spolieha na iniciatívu tejto triedy.

Autoritárny štýl riadenia v pedagogickej činnosti

Učiteľ zvyčajne rozhoduje a odstraňujeproblémy životnej činnosti triedneho kolektívu. Učiteľ považuje za potrebné určiť akékoľvek konkrétne ciele a postupovať od svojich vlastných myšlienok. Veľmi dôsledne kontroluje vykonávanie akejkoľvek úlohy a hodnotí subjektívne samotné výsledky, ktoré boli dosiahnuté. Tento štýl je implementácia taktiky opatrovníctva a diktatúry. V prípade, že školáčky majú postavenie opozície, učiteľ začne konfrontáciu.

Štýl liberálneho manažmentu v pedagogickej činnosti

Často sa nazýva zhovievavosť aanarchistický. Liberálny štýl pedagogického vedenia sa vyznačuje tým, že učiteľ zriedka preberá zodpovednosť. Vykonáva povinnosti zvyčajne formálne, odstupuje od riadiaceho procesu triedy, vyhýba sa mentoringu a výchove a obmedzuje sa na výkon výlučne vyučovacích funkcií.

liberálny štýl pedagogického vedenia

Štýl liberálneho vodcu implementuje taktikubez rušenia, prejavuje ľahostajnosť a nezaujímavosť problémov školského tímu. Samozrejme, takýto prístup nemôže zostať bez následkov. Pre liberálny štýl vedenia je charakteristické, že úloha a kontrola študentov sa stráca a disciplína sa zhoršuje. Takýto učiteľ nie je schopný pozitívne ovplyvniť osobný vývoj žiakov.

Doslov

Každá osoba, v závislosti od názorov,charakter, individuálne psychologické vlastnosti, rozvíja svoj vlastný štýl riadenia. Výber efektívneho smeru je určený rôznymi faktormi:

 • autoritársky štýl sa odporúča uplatňovať, keď sa v organizácii objaví kríza hlavy a situácia sa vymkne kontrole;
 • demokratická - je optimálna, keď je pracovná skupina dosť vyspelá, pracuje stabilne, existuje disciplína a poriadok;
 • liberálny štýl vedenia je potrebný, ak je pracovná skupina schopná konať efektívne nezávisle.
 • </ ul </ p>
Čítajte viac: