/ / Čo je denník ekonomických operácií?

Čo je denník hospodárskych operácií?

Všetky hospodárske transakcie bez výnimky,spáchané v procese podniku, musia byť stanovené v osobitnom predpise. Nazýva sa to denník hospodárskych operácií. Tento dokument definuje algoritmus odrážania transakcií v účtovnom a daňovom účtovnom systéme 1C.

Časopis hospodárskych operácií
Hlavné úlohy účtovníctva

Prvým je vytvorenie údajov o hospodárskychčinnosť spoločnosti, jej majetok. A informácie by mali byť čo najkompletnejšie a mať vysoký stupeň spoľahlivosti. Tieto údaje sú potrebné nielen pre vedenie podniku, špecialistov, ale aj veriteľov, ako aj investorov.

Druhou dôležitou úlohou je poskytnutie službyexterní a interní používatelia správ s aktuálnymi informáciami. Uvedené ustanovenie je potrebné na vykonávanie kontroly nad súladom podniku s platnými právnymi predpismi.

Treťou úlohou je zabrániťvýskyt negatívnych tendencií v činnosti hospodárskej jednotky, získavanie informácií o dostupnom potenciáli a rezervách a vypracovanie prognózy finančných výsledkov.

Vytvorte denník obchodných transakcií
Vo všetkom sa špecialistovi pomáha "denník"ekonomických operácií ". Okrem toho plnenie uvedených úloh prispieva k rozvoju hospodárskej súťaže. V súčasnosti je "Žurnál ekonomických operácií" zostavený špeciálne vyvinutým nariadením, ktoré nesie rovnaký názov, ako aj automatizovanou kontrolou, ktorá umožňuje kontrolu akcií vykonávaných používateľom v súvislosti s dodržiavaním ustanovení tohto dokumentu.

Obchodné transakcie. Ich typy

Každá operácia má vplyv na podnik. Existuje buď zmena v zdrojoch informácií o majetku, alebo jeho veľkosť. Existujú situácie, kedy sa prvá a druhá vyskytnú súčasne. Preto je denník hospodárskych operácií nesmierne dôležitý. Existujú teda štyri základné typy operácií. Klasifikácia sa vykonáva v závislosti od toho, ako ovplyvňujú veľkosť pasívnej a aktívnej časti súvahy.

Prvý typ

Tieto operácie priamo ovplyvňujú zloženie majetku hospodárskej jednotky. Inými slovami, ovplyvňujú iba majetok. V tomto prípade zostáva súvaha rovnaká.

Zadajte dve

Tento typ operácie je opačný ako prvý. V takom prípade dochádza k zmene zdrojov majetku spoločnosti. To je pasívne. S menou sa nič nedeje.

časopis obchodnej transakcie
Zadajte tri

V tomto prípade dochádza k zmene.veľkosť a zdroje majetku. To sa týka výlučne pozitívnych trendov, teda nárastu. Rovnako sa zvyšuje aj súvaha aktívnej i pasívnej časti.

Typ štyri

Druhý typ operácií ovplyvňuje aj oba parametre, ale v smere redukcie. Bilancia sa zníži o rovnaké množstvo v pasívnych aj aktívnych častiach.

Súhrnné výsledky

Z toho, čo je uvedené vyššie, môžete urobiť nasledujúceZáver: "Žurnál obchodných operácií" je dôležitý dokument, ktorý umožňuje zjednotiť a systematizovať informácie o činnostiach podniku, poskytuje ľahší prístup k údajom, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie manažmentu.

Čítajte viac: