/ Colné orgány

Colné orgány

Colné orgány Ruska súvýkonná moc. Ich fungovanie je podmienené ich vstupom do systému presadzovania práva. Činnosti týchto orgánov sa vykonávajú v oblasti colných záujmov a vytvárajú federálny zjednotený systém, ktorý je centralizovaný. Zahŕňa:

- Federálna colná správa;

- colné orgány na regionálnej úrovni;

- colné orgány;

- miesta colnej správy.

Systém inštitúcií na regionálnej úrovni vo svojompráce dodržiava ustanovenia schválené orgánom federatívnej úrovne. Taktiež sa tieto normatívne dokumenty riadia colnými úradmi a pracovnými miestami. Služba, ktorá ovláda pohyb cez štátnu hranicu rôznych tovarov, ako aj jednotlivcov, zahŕňa vo svojom systéme a inštitúciách, ktoré nie sú donucovacie. Ich vzdelávanie sa vykonáva na úrovni výkonných orgánov federálneho typu.

Princíp vybudovania integrovaného systému, ktorý zahŕňa colné orgány, je spojený s homogénnymi prvkami. Sú základom monitorovacej funkcie týchto inštitúcií. Zahŕňajú jednu:

- colná politika;

- colné územie;

- organizácia fungovania colných orgánov,

- politiku regulácie sadzieb;

- Základ legislatívnych aktov.

Všetky colné orgány vo svojej práci dodržiavajú zásady:

- štruktúra;

- bezúhonnosť;

- hierarchia;

- úzke väzby so sociálnou oblasťou.

Ústredný orgán výkonnej mocifederálna úroveň je štátny colný výbor Ruskej federácie. Jeho úlohou je priamo implementovať riadenie celého systému colných organizácií. Vo svojej kompetencii:

- definícia štruktúry systému podriadených organizácií, reorganizácia, likvidácia a regulácia právneho postavenia regionálnych služieb;

- výkon práva vlastníka spravovať aktíva podriadených orgánov, ako aj ich financovanie;

- kontrola dodržiavania noriem colnej a procedurálnej sféry úradníkmi v otázkach týkajúcich sa pašovania, ako aj posúdenie sťažností občanov o práci podriadených organizácií.

Colné orgány na regionálnej úrovni súv rámci všeobecného systému týchto inštitúcií. Potreba ich vytvorenia je spôsobená obrovským územím Ruskej federácie. Regionálne orgány monitorujú a koordinujú prácu podriadených organizácií na mieste.

Colné orgány plnia viacero špecifických funkcií. Sú to:

- registráciu potrebných dokladov a kontrolu nad obratom tovaru prepravovaného cez hranice;

- zber ciel, daní, poplatkov, colných prírody, ako aj kontrolu nad ich včasné platby, a ak je to potrebné, prijatie donucovacích opatrení;

- zabezpečenie dodržiavania poriadku pri presune tovaru a dopravy cez hranice;

- kontrola zahraničných obchodných aktivít jednotlivcov a organizácií v rámci plnenia ich povinností;

- boj proti pašovaniu tovaru;

- potláčanie nelegálnej dopravy cez colnú oblasť narkotických prostriedkov, hodnôt, ktoré sú kultúrnymi hodnotami, zbraní atď .;

- pomoc pri odstraňovaní medzinárodného terorizmu.

Colné orgány Ruskej federácie sú zodpovedné zavykonávať kontrolu meny v rámci právomocí, ktoré im boli udelené. Tieto organizácie zoskupujú štatistické údaje o zahraničnoobchodných vzťahoch. Svojimi opatreniami volajú, aby zabezpečili plnenie záväzkov štátu v oblasti colných. Dôležitým smerom v oblasti činnosti systému inštitúcií zahraničných obchodných vzťahov je spolupráca so zahraničnými kompetentnými službami. Colné orgány sú tiež povinné konzultovať občanov a organizácie o otázkach v rámci svojej sféry činnosti.

Čítajte viac: